Algemene voorwaarden van tondl

Bij het gebruik van de dienst tondl (hierna “tondl”), aangeboden op de domeinnamen: tondl.nl, tondl.be of een subdomein daarvan, van de onderneming Tjallema Web Projects ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden onder nummer 58433252 (hierna: “Leverancier”), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https://www.tondl.nl/voorwaarden.

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor tondl tussen Leverancier en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw tondl account en de daarbij behorende websites.

ACCOUNT VOORWAARDEN

 1. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeld- en bestelproces.
 4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account.
 7. Het is niet toegestaan om tondl te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

BETALINGSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN ACCOUNT OMZETTING

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).
 2. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

OPZEGGINGEN

 1. U kunt binnen 14 dagen na aankoop het aankoopbedrag terug krijgen, exclusief het bedrag voor de domeinnaamregistratie.
 2. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

AANPASSINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

 1. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in tondl.
 2. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk tondl stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. Leverancier behoudt het recht om tondl permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 2 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://www.tondl.nl.
 4. Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van tondl door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.tondl.nl.

COPYRIGHT EN EIGENDOM VAN CONTENT

 1. Leverancier zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of JavaScript en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

DOMEINNAMEN

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Leverancier vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. U kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Leverancier, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. U vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door u.
 4. De opdracht van u aan Leverancier om een domeinnaam te verhuizen, impliceert dat u eigenaar is van die bepaalde domeinnaam.
 5. Indien u geen eigenaar blijkt te zijn van de domeinnaam die u aan Leverancier verzocht te verhuizen bent u Leverancier automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van EUR. 5.000,00 (exclusief BTW) verschuldigd.
 6. Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door u van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier.
 7. U dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 8. Leverancier heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer u aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat u in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van u is Leverancier gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van Leverancier meer bedragen dan EUR. 100,- (exclusief BTW).
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Leverancier meldt.
 7. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

VRIJWARING

 1. U vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

STORINGEN EN OVERMACHT

 1. Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om u tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om u daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor u van een bepaalde aanpassing af te zien. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, u te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, SYN flood, netwerkaanval, DoS of DDoSattacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Leverancier en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

OVERIGE VOORWAARDEN

 1. Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Leverancier gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van tondl.
 3. U zult tondl niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of tondl.
 4. U zult geen delen van tondl of tondl in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.
 5. U zult tondl niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op tondl.
 7. Leverancier streeft er naar, maar garandeert niet, dat:
  1. tondl voldoet aan uw specifieke wensen,
  2. tondl een correcte werking heeft,
  3. fouten in tondl worden verbeterd.

Vragen over de algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@tondl.nl.

Versie: 2 januari 2018